BEWEGING !

Op het moment van dit schrijven, in mei 2019, zit ik aan de keukentafel in mijn tijdelijke woning, Achterdorpsstraat 1 in Renkum. Een markant pand op een mooi punt in het dorp met een bijzondere historie. Het pand werd gebouwd in 1840 met de functie slagerij/winkel/ woonhuis en bood jarenlang onderdak aan onder andere Slagerij Van Beek. In de spekkelder, hier direct onder mij, schuilden in september 1944 23 mensen voor de hevige gevechten in en rond Renkum. Een plaquette aan de zijgevel herinnert ons aan die bewogen tijd. 
De slager is al lang uit dit pand vertrokken. De slachterij in het achterhuis doet nu dienst als opslag voor de verhuisdozen, huisraad en meubels, afkomstig uit ons huis aan de Utrechtseweg. De spullen  staan tot aan het plafond opgestapeld en zijn in afwachting van hun definitieve verplaatsing naar mijn nieuwe stek aan de Bennekomseweg. Wat een beweging voor de spullenboel na jaren van letterlijk  stilstaan.  
‘Stilstand is achteruitgang’ luidt het spreekwoord. En inderdaad, na jaren van stabiliteit doken ze plotseling voor mij op: onvoorziene hevige persoonlijke veranderingen. En wat dat teweeg brengt? Je hebt er van tevoren werkelijk geen idee van. Natuurlijk verdriet, teleurstelling, tweestrijd, onmacht, twijfel en emotie. Maar ook warmte, aandacht, steun, ruimte, liefde en heel veel nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Weinig grip, veel voelen en ervaren. Voor mij, geboren pragmaticus, probleemoplosser en verbinder allemaal erg confronterend. Een belangrijke levensles maar gelukkig zeker niet het einde van de wereld. Kortom, mijn leven is sinds een jaar of drie behoorlijk in beweging. Kom maar op met de toekomst!  
Ook onze club beweegt. En hoe! Meer dan ooit tevoren lijkt het. Neem alleen al ons ledenaantal. Bij de start van seizoen 2019 – 2020 telt onze club maar liefst 30 leden. Eén van mijn eerste bestuurlijke acties in augustus is mogelijk het verwelkomen van lid nummer 31. Overigens is dat natuurlijk niet vreemd na de thema’s ‘Open’ en ‘Welkom’ van mijn voorgangers Erik en Diederik.
Veel mannen zijn tot veel in staat. Gevolg van het groeiend aantal leden is natuurlijk ook een stijgend aantal commissies. Zestien zijn het er maar liefst in het nieuwe bestuursjaar. Voor zover ik weet had onze club nooit zoveel commissies. En dan zijn de spontaan ontstane onderlinge initiatieven buiten onze club niet eens meegerekend. Denk aan de Groep Larks, de Groep Max en de Groep Golf. Het zijn deze figuurlijke zijwieltjes die er mede voor zorgen dat de vaart in onze beweging blijft. Prima!
Wat beweegt 32 mannen eigenlijk om lid te zijn van onze club? Ten eerste natuurlijk ieders persoonlijke drive. Die lijkt in deze tijd van individualisering wel eens te prevaleren boven die van de club en de missie van onze club die oprichter Melvin Jones, zakenman met visie, daaraan in 1917 gegeven heeft. In de Lion Special van mei 2019 worden Jones’ woorden uit 1917 nog eens aangehaald: ‘Wat als succesvolle mannen met hun drive, intelligentie en ambitie hun talenten inzetten om hun eigen gemeenschap te verbeteren? Hij zag een nieuw soort club met de gedachte anderen te helpen. De rest van het verhaal kennen wij. 
Hoewel, is dat echt zo? Het gevaar van snelle beweging is het losraken van je geschiedenis. Even een gewetensvraag aan jou persoonlijk: ‘Weet jij precies wat de mores van onze club zijn?’ En wie van ons kan onze hedendaagse clubhandelingen en onze initiatieven nog inhoudelijk toetsen aan de ware Lionsgedachte? 
Tja. Iets om over na denken. Eigenlijk hebben wij als ieder ander team feedback en feedforward nodig. ‘Hoe wij dat gaan organiseren’ vraag je?  Daar hebben wij onze Priviliged Members voor! Hoewel ik mij realiseer dat van PM-ers binnen de club geen verplichtingen meer verwacht worden wil ik ook hen graag een actieve rol geven in de Feed back en feed forward Commissie.
Tot slot: ik deel van harte de mening van Diederik dat onze club een bijzonder goede club is met humor, kameraadschap en veel initiatief. En dat moeten wij vooral zo houden. In dit jaarblad staan – voor zover nu bekend – onze acties op een rij en worden de plannen door de voorzitters van een aantal commissies toegelicht. Wat een energie! Onze commissies pakken de maximale bewegingsvrijheid en komen uit eigen beweging tot prachtige clubresultaten. Wow.  
Mede namens mijn collega-bestuursleden voor het Lionsjaar 2019 – 2020 zeg ik dus vol vertrouwen: ‘Let’s roll!’

Ron Harmsen
president 2019-2020
 

Kernwaarden Lions

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

  1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
  2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
  3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
  4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
  5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
  6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
  7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
  8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Jumelage

Lions club Renkum heeft een jumelage met Lions Club Herten in Duitsland.