TOEKOMST

Met “Toekomst” als thema ben ik meteen aan de slag gegaan om dit voorwoord met ChatGPT te maken. GPT
staat voor Generative Pre-trained Transformer, een prachtige term. Helaas moet ik bekennen dat het mij niet is
gelukt een pakkend en zinnig voorwoord eruit te krijgen. Het zal ofwel aan mijn beperkte chat-kwaliteiten
liggen danwel aan het feit dat Lions jaarboekjes nog niet zijn geïntegreerd in de dataset.
Toch zijn er veel kenners, o.a. de mede-oprichter van dit platform, die vinden dat we op dit gebied voorzichtig
moeten zijn en we de vrijheden van AI in wetten en regelgeving aan banden moeten leggen. We zijn dus bang
voor de theoretische mogelijkheid dat computers de wereld gaan overnemen. Wat is tegenwoordig nog
werkelijkheid? Met AI kunnen we deep fakes maken, waar we in levensechte filmpjes mensen woorden in de
mond leggen, die ze nooit hebben gezegd. En of deze wetten en regelgeving er nou wel of niet komen, we gaan
hier in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen.


“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een bekend gezegde. Onze twee kinderen - Lucas is afgestudeerd en
net aan zijn eerste echte baan begonnen en Anouk heeft bijna haar Master afgerond - zijn erg bezig met het
klimaat en alle vraagstukken daaromheen, hun studieschuld (allebei van de pechgeneratie) en de zoektocht
naar woonruimte; naast alle andere dingen die in hun leven spelen, zowel op micro- als op macroniveau. De
jonge generatie maakt zich veel zorgen over de toekomst.


En net als wij zijn zij in de gelukkige omstandigheid dat ze over de toekomst na kúnnen denken en voor een
gedeelte deze ook zelf kunnen beïnvloeden. Vandaag de dag zijn grote groepen in de samenleving vooral bezig
met overleven en kunnen zij de situatie waarin ze zitten niet makkelijk ten goede keren. Zelfs in Nederland is
een flink aantal mensen na tegenslagen in de Coronaperiode en de hoge energieprijzen in financieel zwaar
weer terechtgekomen. De groep die in armoede leeft is groeiende. En dan de mensen die door een
verschrikkelijke oorlog in hun land alles hebben moeten achterlaten en weer helemaal opnieuw moeten
beginnen aan een nieuw leven en een nieuwe toekomst.


Hoe groot is het contrast met onze mooie Lions club. We kunnen terugkijken op een mooi jaar waarin we
elkaar weer fysiek konden ontmoeten alsof Corona nooit heeft bestaan. We hebben met een nieuwe structuur
geëxperimenteerd bij de invulling van onze Lionsavonden. We hebben veel ruimte om na te denken en te
discussiëren over hoeveel groter de club mag worden om een gezonde toekomst te garanderen. En we hebben
het gehad over de evenementen die zijn georganiseerd en hoe we daar in de toekomst mee doorgaan. Over de
toekomst van het koken; hoe en aan wie gaan we onze kookkunsten aanbieden? Hoe ziet de toekomst van de
jumelage met Lions club Herten eruit? En niet te vergeten waar gaan we onze vroege avonden doorbrengen?
De toekomst zal het leren.


En hoe mooi is het dat we ons als Lions club gezamenlijk kunnen inzetten om dat deel van de samenleving dat
het niet makkelijk heeft een iets betere toekomst te kunnen bieden. Om het in AI termen te zeggen: “een
stukje toekomst genereren”. Ook al lost dat op grote schaal de problemen niet op, we kunnen zeker een mooie
bijdrage leveren en de wereld een klein beetje mooier maken.
We gaan een mooi Lionsjaar en een mooie toekomst tegemoet!

Uw president 2023 - 2024,
Peter Pronk

 

Kernwaarden Lions

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

  1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
  2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
  3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
  4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
  5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
  6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
  7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
  8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Jumelage

Lions club Renkum heeft een jumelage met Lions Club Herten in Duitsland.